İLKELERİMİZ

► Şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmak

Vatandaşlarımızın bizlere vermiş olduğu yönetim yetkisinin bilinci ve sorumluluğuyla; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve bunların sonucunda oluşacak bilgilerin kamuoyuna açık olması, vatandaşlarımızın kamu faaliyetlerini şeffafça görebilmesi ve demokratik katılım kurumsal karakterimizdir.

► Adil, tarafsız ve eşitlikçi olmak

Yönetim anlayışımız; din, dil, ırk, cinsiyet, hiçbir ayrımcılığa girmeden, toplumun tüm kesiminin beklentilerini karşılayacak eşit hak ve imkânlarla halkımızın güven duygusunu sağlayarak adil ve eşitlikçi hizmet sunmaktır. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak Halkımızın istek ve ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılayabilmek adına var olan kaynaklarımızı; israf etmeden, amaç ve hedeflerimizi planlayarak, ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle en verimli şekilde kullanmak ilkelerimizdendir.

► Değişime ve yeniliğe açık olmak

Sürekli gelişen bilişim teknolojileri, yerel yönetimlerin çok yönlü hizmet verme gereksinimleri doğrultusunda yeni ufuklar açmakta ve problemlere uygun çözümler sunabilmektedir. Sosyal ve toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği her türlü teknolojik gelişmeyi takip ederek yeniliklerin izlenmesi ve ihtiyaç duyulanların hayata geçirilmesi bilgi temelli, değişime açık bir yapılanma ile mümkündür. Araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşmak hedefiyle hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak ilkemizdir.

► Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek

Birlikten doğacak kuvvet inancıyla sorumluluklarımızı çalışanlarımızla paylaşmak, bireysellik yerine takım bilinci ve moral duygusu yaratarak, kendilerini bir araya getiren işin önemini kavrayan, bütüne ait kararları dinleyen doğru olanları uygulamaya koyan yönetim anlayışı ilkemizdir.

► Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek

Birlikte yaşama olgusunun ön planda olduğu, barış ve kardeşlik ortamının temin edildiği, paylaşmanın ve yardımlaşmanın esas olduğu huzurlu bir yaşam alanı tesis etmek başlıca

ilkelerimizdendir.

► Çevreye ve halkın değerlerine saygılı kaliteli hizmet sunmak

Çevreye ve doğaya saygının 7’den 70’e herkes tarafından benimsendiği, bireylerin değer yargılarına ve yaşam şekillerine saygının esas olduğu, geçmişten aldığımız mirası koruyarak ve geliştirerek geleceğe taşıyacağımız, verimli ve etkili hizmetler üretmek ilkemizdir.

 Güler yüzlü ve pozitif olmak Kardeşlik ve barış ortamının devamlılığı esasına uygun olarak, tüm halkımıza güler yüzlü, kesintisiz ve kaliteli hizmet üretmek, geleceğe inançla bakılabilmesini sağlamak temel ilkelerimizdendir.